Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/nanpanya/domains/nanpanya.com/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
“โรงเรียนน่านปัญญานุกุล เป็นโรงเรียนชั้นนำ บนพื้นฐานความเป็นไทย”

นิยามศัพท์เฉพาะวิสัยทัศน์
1. โรงเรียนน่านปัญญานุกุล หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน และออทิสติก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 แบบสหศึกษา ประเภทอยู่ประจำ
2. เป็นโรงเรียนชั้นนำ หมายถึง เป็นผู้นำความเป็นเลิศด้านอาชีพ กีฬา ศิลปะ และสุขภาพ
ในระดับภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
3. บนพื้นฐานความเป็นไทย หมายถึง มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12
4. ประการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการในเขตพื้นที่บริการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีค่านิยมอันดีงามบน
พื้นฐาน ความเป็นไทย
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารสถานที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1.เด็กพิการทุกคนในเขตพื้นที่บริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
เสมอภาค และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทยมีทักษะการประกอบอาชีพสุจริต มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารสถานที่ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน
4. เป็นผู้นำความเป็นเลิศด้านอาชีพ กีฬา ศิลปะ และสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร และโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม ให้คนพิการในเขตพื้นที่บริการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศด้านอาชีพ
กีฬา ศิลปะ และสุขภาพ และมีค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้
สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารสถานที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม ให้คนพิการในเขตพื้นที่บริการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ
เสมอภาค
มาตรการ
1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กพิการในในเขตพื้นที่บริการ
1.2 พัฒนาระบบรับนักเรียน ค้นหา คัดกรองและการสร้างเครือข่ายการรับและการส่งต่อ
นักเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ความเป็นเลิศด้าน
อาชีพ กีฬา ศิลปะ และสุขภาพ และมีค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
มาตรการ
2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีค่านิยมอันดีงามบน
พื้นฐานความเป็นไทย
2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะงานอาชีพและความเป็นเลิศด้านอาชีพ
2.3 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ และความเป็นเลิศ
ด้าน กีฬา ศิลปะ
2.4 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและความเป็นเลิศด้านสุขภาพ
2.5 พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
2.6 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารสถานที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ
3.1 ส่งเสริมและพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3.2 พัฒนาระบบ การนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา (การจัดการเรียนรู้ / แผนงานโครงการ/งาน)
3.3 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
3.4 พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.5 พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
3.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้
และบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา
มาตรการ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
และสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา