ชื่อ - นามสกุล :นางภรภัทร บุญชูภักดิ์
ตำแหน่ง :ข้าราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์