Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/nanpanya/domains/nanpanya.com/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2539 ในที่ดินราชพัสดุ โดยการดูแลของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ในเนื้อที่ทั้งหมด 551 ไร่ โดยโรงเรียนขอใช้ที่ดินเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน จำนวน 80 ไร่ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2540 รับนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการได้ยิน ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา เข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษานักเรียนอยู่ประจำ และไป - กลับ อักษรย่อ : นน.ป. ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาคือการพัฒนาชีวิตคำขวัญ พัฒนาตน ให้เป็นคนดีของสังคม คำขวัญ : พัฒนาตน ให้เป็นคนดีของสังคม วิสัยทัศน์ : โรงเรียนน่านปัญญานุกูลเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนพึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนแยกตามประเภทดังนี้

1.นักเรียนทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 338 คน 2.นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 34 คน 3.นักเรียนออทิสติก จำนวน 25 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 397 คน

สีประจำโรงเรียน
ชมพู – ฟ้า

อักษรย่อชื่อโรงเรียน
นน.ป.

ปรัชญา
การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต

อัตลักษณ์
ผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพ

เอกลักษณ์
ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น