Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/nanpanya/domains/nanpanya.com/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

งาน Performing Art Expo by BTF

Tue, 08/29/2017 - 12:01
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

งาน Performing Art Expo by BTF

Tue, 08/29/2017 - 12:01
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

รางวัล SEMEO -japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2560

Tue, 08/29/2017 - 11:56
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

รางวัล SEMEO -japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2560

Tue, 08/29/2017 - 11:56
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560)

Tue, 08/29/2017 - 11:50
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560)

Tue, 08/29/2017 - 11:50
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

การประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Mon, 08/28/2017 - 20:20
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้สนใจเเละเกี่ยวข้อง การประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04002/ ว3829

การประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Mon, 08/28/2017 - 20:20
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้สนใจเเละเกี่ยวข้อง การประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04002/ ว3829

ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2560

Fri, 08/25/2017 - 14:56
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2560 ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เข้ามาดำเนินการในระบบในทันตามกำหนดเวลานี้ด้วย
ตามเว็บลิ้งนี้ https://www.studentloan.or.th/index.php/news/detail/161

ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2560

Fri, 08/25/2017 - 14:56
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2560 ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เข้ามาดำเนินการในระบบในทันตามกำหนดเวลานี้ด้วย
ตามเว็บลิ้งนี้ https://www.studentloan.or.th/index.php/news/detail/161

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561-2562

Wed, 08/23/2017 - 15:05
เรียน:  ผอ.สพม.ที่เกี่ยวข้อง ด้วย สพฐ.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561-2562 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือแจ้ง สพม.

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561-2562

Wed, 08/23/2017 - 15:05
เรียน:  ผอ.สพม.ที่เกี่ยวข้อง ด้วย สพฐ.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561-2562 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือแจ้ง สพม.

ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

Mon, 08/21/2017 - 15:43
เรียน:  ผู้สนใจ ด้วยรัฐบาลโอมาน ได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาวิศวกรรม 2. สาขาการบริหารและระบบสารสนเทศ และ 3. สาขาภาษาและวรรรกรรม
ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สป. ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด การสมัครขอรับทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน 2560-2561

ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

Mon, 08/21/2017 - 15:43
เรียน:  ผู้สนใจ ด้วยรัฐบาลโอมาน ได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาวิศวกรรม 2. สาขาการบริหารและระบบสารสนเทศ และ 3. สาขาภาษาและวรรรกรรม
ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สป. ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด การสมัครขอรับทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน 2560-2561

Pages